Sách & TBGD Nam Định(DST)3.10 00.00%

HNX

Khối lượng3,470,000

Bình quân 20 phiên469,690

Thay đổi -26%