Bất động sản HUDLAND(HLD)17.50 0.301.71%

HNX

Khối lượng723,000

Bình quân 20 phiên43,046

Thay đổi 68%