Xây dựng HUD3(HU3)11.80 -0.10-0.85%

HOSE

Khối lượng100,300

Bình quân 20 phiên4,875

Thay đổi 106%