LILAMA 69.2(L62)7.50 00.00%

HNX

Khối lượng8,000

Bình quân 20 phiên110

Thay đổi 627%