Đầu tư Cầu đường CII(LGC)20.00 -0.10-0.50%

HOSE

Khối lượng1,000

Bình quân 20 phiên1,047

Thay đổi -90%