Gạch ngói cao cấp(MCC)13.80 00.00%

HNX

Khối lượng10,000

Bình quân 20 phiên2,265

Thay đổi -56%