PT Nhà Đà Nẵng(NDN)14.50 0.100.69%

HNX

Khối lượng9,366,000

Bình quân 20 phiên341,100

Thay đổi 175%