Truyền thông Số 1(ONE)5.10 0.101.96%

HNX

Khối lượng34,000

Bình quân 20 phiên1,634

Thay đổi 108%