Bảo hiểm Bưu điện(PTI)22.00 1.908.64%

HNX

Khối lượng50,000

Bình quân 20 phiên2,121

Thay đổi 136%