Cáp treo Tây Ninh(TCT)69.80 0.200.29%

HOSE

Khối lượng45,900

Bình quân 20 phiên4,607

Thay đổi -0%